top of page

Warunki uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Zasady rejestracji, anulowania oraz zmiany rejestracji na konferencję FLEBOLOGIA NA KALATÓWKACH organizowaną przez DMC Poland sp. z o.o. dla Polskiego Towarzystwa Flebologicznego w hotelu Górskim na Kalatówkach w Zakopanem w dniach 14-16 czerwca 2024.

 

I
REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

 1. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Flebologiczne, a działania organizacyjne prowadzone są na jego zlecenie przez DMC POLAND Sp z o.o. z siedzibą i adresem w Kraków, ul. Bogucickiej 70b, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy NR KRS:412901, REGON:122519868, NIP 6793080504.

 2. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się na stronie www.ptf.dmcpoland.com. Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym.

 3. Dokonując rejestracji Uczestnik zgadza się na umieszczenie danych osobowych w bazie danych oraz ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Flebologiczne. Podane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Konferencji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów. Informuje się o prawie dostępu do danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania.

 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w punkcie 2 powyżej oraz uiszczenie w terminie określonym poniżej należnej opłaty za uczestnictwo w Konferencji.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników Konferencji.

II
TERMINY I OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 1. Opłata za udział w Konferencji powinna zostać uiszczona na numer konta, który znajduję się na rachunku dołączonym do potwierdzenia rejestracji wysłanego do uczestnika e-mailem na adres podany podczas rejestracji.

 2. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa i koniecznością wpłaty należności na konto DMC Poland sp z o.o.Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi:

  1. 1100,00 zł brutto (w tym podatek VAT w wysokości 23%) i zawiera 2 noclegi pokoju z umywalką w schronisku ze śniadaniem, 1 x lunch, 2 x kolacja, przerwa kawowa, udział w konferencji, materiały konferencyjne

  2. 1200,00 zł brutto (w tym podatek VAT w wysokości 23%) i zawiera 2 noclegi pokoju z łazienką w schronisku ze śniadaniem, 1 x lunch, 2 x kolacja, przerwa kawowa, udział w konferencji, materiały konferencyjne

 3. W związku z organizacją wydarzenia w schronisku górskim (ograniczona baza noclegowa) Organizator zastrzega sobie prawo o przydzielania pokoi wg uznania Organizatora z zastrzeżeniem możliwości lokowania w pokojach wg życzeń uczestników. Dostępne pokoje: 2 x jedynka z łazienką, 1 x jedynka z umywalką, 14 x dwójka z łazienką, 15 x dwójka z umywalką, 3 x trójka z łazienką (dwa osobne łóżka+ rozkładana kanapa), 4 x trójka z umywalką (w pokoju jest łóżko piętrowe + osobne łóżko), 1 x pokój pięcioosobowy z umywalką

 4. Uczestnik może dobrowolnie wpłacić wybraną, dodatkową do opłaty za uczestnictwo, kwotę w ramach pomocy dzieciom organizowaną wspólnie z Fundacją Pięknie Anioły

  1. Wysokość wpłaty: 50 zł lub 75 zł lub 100 zł lub 150 zł.

  2. Wszystkie wpłaty zostaną przekazane Fundacji Piękne Anioły

 5. Opłata za uczestnictwo powinna być dokonana w ciągu 7 dni od dnia dokonania rejestracji. Jeśli rejestracja na Konferencje będzie dokonana na mniej niż 14 dni przed jej rozpoczęciem, opłata powinna być opłacona w ciągu 1 dnia od dnia dokonania rejestracji i jeszcze przed rozpoczęciem konferencji. Za dzień otrzymania opłaty za udział w Konferencji uważa się dzień, w którym taka opłata została zaksięgowana na rachunku bankowym.

III
ZAMIANY TERMINÓW I WYSOKOŚCI OPŁAYT ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 1. Organizator ma prawo przedłużyć terminy rejestracji, a co za tym idzie - zmienić terminy dokonywania opłat za udział w Konferencji.

 2. Organizator ma prawo skrócić rejestrację w przypadku osiągnięcia maksymalnej dostępności.

 3. O ewentualnych zmianach terminów Organizator zobowiązuje się informować na stronie internetowej konferencji.

 4. Organizator ma prawo zwolnić z opłat rejestracyjnych lub obniżyć opłaty rejestracyjne dla wybranych grup uczestników Konferencji.

 IV
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Zarejestrowany Uczestnik Konferencji może zrezygnować z udziału bez podania przyczyn rezygnacji.

 2. Rezygnacja z udziału w Konferencji musi być dokonana na piśmie na adres email flebologiakalatowki@dmcpoland.pl

 3. Wiadomość e-mail z rezygnacją należy wysłać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

 4. W przypadku rezygnacji otrzymanej przez Organizatora:

  1. do 10 maja 2024 Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty pomniejszonej o opłatę administracyjną w wysokości 100 PLN brutto

  2. po 10 maja 2024 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części opłaty konferencyjnej.

 5. Opłata za udział w konferencji podlega zwrotowi na rachunek bankowy podany przez Uczestnika wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do zlecenia przelewu, które należy zamieścić w e-mailu rezygnacyjnym.

 6. Dokonane przez Uczestników płatności za udział w Konferencji zostaną mu zwrócone w całości w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji.

V
ODWOŁANIE KONFERENCJI

 1. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora lub z powodu siły wyższej, Organizator zwróci uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę za udział w Konferencji w pełnej wysokości. Uczestnikom, którzy są zwolnieni z obowiązku zapłaty za udział w Konferencji nie przysługuje prawo żądania zapłaty jakichkolwiek środków w przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora.

 2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu. W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej i z tytułu czynu niedozwolonego, uczestnik może dochodzić odszkodowania w granicach określonych powyżej, wyłącznie na podstawie postanowień niniejszego paragrafu.

 VI
USTALENIA KOŃCOWE

 1. Dodatkowe informacje i postanowienia znajdujące zastosowanie do Uczestników Konferencji.

 2. W wyniku dokonania rejestracji, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji, a postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część takiej umowy.

 3. Wszelkie zapytania dotyczące procesu rejestracji należy kierować drogą elektroniczną na adres ptf@dmcpoland.com

bottom of page